جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 795,872 82.08 1,946,304 94.71 2,025,802 92.4 2,010,116 92.06
اوراق مشارکت 66,122 6.82 257 0.01 261 0.01 264 0.01
سپرده بانکی 54,926 5.66 31,154 1.52 37,977 1.73 4,843 0.22
وجه نقد 14,743 1.52 14 0 2 0 2 0
واحد صندوق 24 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی
سایر دارایی ها 37,929 3.91 77,329 3.76 128,375 5.86 168,316 7.71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,077,312 111.11 1,946,304 94.71 2,025,802 92.4 2,010,116 92.06