ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران- خیابان ستارخان-خیابان حبیب اللهی-بلوار متولیان-پلاک7-طبقه7 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 1 تهران- خیابان ستارخان-خیابان حبیب اللهی-بلوار متولیان-پلاک7-طبقه7 54708000