دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس 122,760 %99.00
2 شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح شستان 1,240 %1.00