دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب صندوق اختصاصی بازارگردانی مهرگان و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری ٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه ٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق ٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر ٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

1) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری ٢) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر ٣) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است ٤) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی ٥) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 خاورمیانه مهستان 1005-10-810-707073663 IR540780100510810707073663
2 خاورمیانه مهستان 1005-11-040-707073757 IR670780100511040707073757