اخبار

عنوان تاریخ درج
اگهی روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد -تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق 1400/01/25
صورتجلسه تعیین صاحبین امضا صندوق به همراه تایید سازمان و آگهی روزنامه 1399/12/27
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/11/28 استفاده از تسهیلات مالی و تاییدیه سازمان 1399/12/25
آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد خلاصه تصمیمات مجمع 1399/10/20 1399/12/19
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/11/28 ساعت 13:00 1399/11/28
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/11/27 1399/11/28
اگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/27 ساعت 13:00 1399/11/27
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/28 ساعت 13:00 1399/11/18
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/10/29 ساعت 13:00 1399/11/04
آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد خلاصه تصمیمات مجمع 1399/09/05 1399/10/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/10/29 1399/10/29
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/10/020 ساعت 13:00 1399/10/20
آگهی دعوت به مجمع سالانه مورخ 1399/10/20 ساعت 13:00 درج شده در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد 1399/10/10
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399.10.02 ساعت 13:00 1399/10/02
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/10/02 ساعت 13:00 1399/10/02
اگهی روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد - خلاصه تصمیمات مجامع 1399/06/15 و 1399/07/05 1399/09/25
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/09/16 ساعت 13:00 1399/09/16
اگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/16 ساعت 13:00 1399/09/16
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/09/09 ساعت 13:00 1399/09/09
اگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/09 ساعت 13:00 1399/09/09
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/08/ ساعت 13:00 1399/09/08
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/05 ساعت 13:00 1399/09/05
اگهی دعوت به مجمع مورخ 99/09/05 ساعت 13:00 1399/08/25
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399.08.19 ساعت 13:00 1399/08/19
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/08/19 ساعت 13:00 1399/08/18
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/08/05 ساعت 14:30 1399/07/23
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/08/05 ساعت 14:00 1399/07/23
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399.07.05 1399/07/05
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/07/05 1399/06/26
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/15 1399/06/03
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/03/10 1399/06/03