مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/11/28 استفاده از تسهیلات مالی پس از تایید سازمان 1399/12/25
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/10/20 پس از تصویب سازمان 1399/12/18
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/11/27 1399/12/03
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/11/28 قبل از تایید سازمان 1399/12/02
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/10/29 اضافه نمودن نماد به موضوع بازارگردانی 1399/11/06
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/10/20 1399/11/06
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/09/05 و تاییدیه سازمان 1399/10/21
صورتجلسه مجمع مورخ 1399.10.02 ساعت 13:00 1399/10/09
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/09/16 اضافه نمودن نماد به موضوع بازارگردانی 1399/09/23
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/09/09 ساعت 13:00 1399/09/15
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/09/08 ساعت 13:00 1399/09/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/05 ساعت 13:00 1399/09/15
صورت جلسه مجمع مورخ 1399/08/19 ساعت 13:00 اضافه شدن نماد 1399/09/15
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399.08.19 ساعت 13:00 1399/08/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/05 ساعت 14:30(اضافه نمودن ده نماد) 1399/08/17
تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ 1399.08.05 ساعت 14:00 (افزایش واحد های سرمایه گذاری) 1399/08/07
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399.08.05 ساعت 14:30 1399/08/05
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399.08.05 ساعت 14:00 1399/08/05
تاییدیه سازمان در مورد صورتجلسه مورخ 1399/07/05 (اضافه نمودن نماد پارس) 1399/07/16
تاییدیه سازمان در مورد صورتجلسه مورخ 1399/06/15 (تغییر حسابرس) 1399/07/12
صورتجلسه مجمع صندوق در روز شنبه مورخ 1399/06/15 1399/06/19
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399.06.15 1399/06/19
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399.03.10 1399/06/19
تاییدیه اضافه نمودن نماد آریا به موضوع بازارگردانی 1399/06/03
صورتجلسه مجمع صندوق در روز شنبه مورخ 1399/03/10 1399/04/16
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان 1399/02/29
صورتجلسه مجمع موسس 1398/12/14