صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 (حسابرسی شده) 1400/02/22
صورت های مالی شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 (حسابرسی شده) 1400/02/22
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان منتهی به 1399/11/30 1400/02/20
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/02/08
گزارش پرتفوی یک ماهه منتهی به 1400/01/31 1400/02/08
گزارش عملکرد شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/05
صورت های مالی شش ماهه برای دوره مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/05
گزارش عملکرد سه ماهه برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/05
صورت های مالی سه ماهه برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/05
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مهرگان منتهی به 1399/10/30 1399/11/09
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مهرگان منتهی به 1399/09/30 (اصلاحی) 1399/10/24
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مهرگان منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
تاییدیه مدیران در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/10/02
گزارش عملکرد سالانه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399 (حسابرسی شده) 1399/10/02
صورت های مالی سالانه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399 (حسابرسی شده) 1399/10/02
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مهرگان منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مهرگان منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد سالانه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1399/07/30
صورت های مالی سالانه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399 (حسابرسی نشده)(اصلاح شده) 1399/07/30
گزارش عملکرد سالانه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/07/29
صورت های مالی سالانه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/07/29
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مهرگان منتهی به 1399/06/31 1399/07/05
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش صورت مالی نه ماهه منتهی به 31 خرداد 1399صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان 1399/04/25
گزارش عملکرد شش ماهه منتهي به 29 اسفند 1398 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان(اصلاحی) 1399/04/25
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 خرداد 1399 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان 1399/04/25
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مهرگان منتهی به 1399/03/31 1399/04/03
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مهرگان منتهی به 1399/02/31 1399/03/07
گزارش صورت مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1399صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان (حسابرسی شده) 1399/03/06
صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1399/01/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان 1399/02/16
گزارش عملکرد شش ماهه منهی به 1398/12/29صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان 1399/02/16
گزارش صورت مالی شش ماهه منتهی به 1398/12/29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان(حسابرسی نشده) 1399/02/16
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مهرگان منتهی به 1398/12/29 1399/01/11
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی مهرگان منتهی به 1398/11/30 1398/12/12
صورت مالی سه ماهه منتهی به 1398/09/30(اصلاحیه) 1398/11/29
پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه98 صندوق بازارگردانی مهرگان 1398/11/19
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به1398.09.30 1398/11/19
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به1398.08.30 1398/11/19
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به1398.07.30 1398/11/19
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1398.09.30 1398/11/19
گزارش صورت مالی سه ماهه منتهی به 1398.09.30 1398/11/19