اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/15
کل خالص ارزش دارائی ها 331,461,371,761 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,298,483 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,298,483 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,306,678 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 255,268

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/07/01

مدیر صندوق:

شركت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

مدیر ثبت:

شركت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش